Home

UU tentamen regels

In het tweede studiejaar 2020-2021 geldt als voorwaarde voor een positief advies: • Studenten moeten in 2020-2021 minimaal 60 studiepunten hebben behaald tijdens jaar 1 en jaar 2 (2019-2020 en 2020-2021), waarvan minimaal 45 studiepunten aan eerstejaarsvakken. Negatief eindadvies In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleiding specifieke rechten en plichten opgenomen van studenten enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het Reglement Examencommissie zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling opgenomen Barkema zegt geen andere uitweg te zien nu door de nieuwe regels van het UU-bestuur grote tentamens moeten worden opgesplitst. De vice-decaan kan zich voorstellen dat zijn faculteit meer aanvragen voor fysieke tentamens doet dan andere faculteiten. Omdat wij heel veel studenten hebben, verspreid over behoorlijk wat verschillende opleidingen Universiteit Utrecht. Lees onderstaande instructies voor de afname van het tentamen goed door. Vooraf aan het tentamen Net als bij papieren tentamens moet je een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) meebrengen. De controle vindt op dezelfde manier plaats, als bij een papieren tentamen Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het Studentenstatuut.. Daarnaast zijn er omgangsregels (Code of Conduct) voor studenten en medewerkers en is er een gedragscode taal. Onderwijs- en Examenregelin

In navolging van de Rijksoverheid neemt de Universiteit Utrecht maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We doen hierbij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat het onderwijs waar mogelijk fysiek en waar nodig online kan worden aangeboden, onze medewerkers optimaal vanuit. Informatie over praktische informatie en archief voor studenten van de bacheloropleiding Wiskunde van de Universiteit Utrech Wel beloofde het bestuur om de regels rondom online surveilleren beter bekend te maken en studenten op het hart te drukken voorzichtig te zijn met Verder staat uitgelegd hoe het door de UU gebruikte programma werkt en welke gegevens het proctoring Het regent privacy-bezwaren over online surveillance tijdens tentamens De Universiteitsbibliotheek Utrecht ondersteunt alle fasen van informatie zoeken, verwerken en publiceren. Wij bieden zoeksystemen en advies op maat

Regelingen en procedures - Rechtsgeleerdheid - Studenten

Tentamen - Grondslagen van Recht. Hier alle info over het tentamen van het vak Grondslagen van Recht uit het eerste blok. Cursus gevolgd o.l.v. Nanda Oudejans. Verplichte tentamenstof. Ter voorbereiding op het tentamen dient u de verplichte tentamenstof te bestuderen. Hieronder volgt een overzicht van de verplichte stof: 1 Ingeroosterde colleges, werkgroepen en ook promoties kunnen de komende weken gewoon in de UU-gebouwen plaatsvinden. Dat besluit moet bijdragen aan het behoud van de sociale binding tussen studenten en hun studievoortgang bevorderen, schrijft het UU-bestuur. Het kabinetsbesluit laat het universitaire onderwijs op locatie ook toe.Onderwijsinstellingen zijn uitgezonderd van de maximale. Elke student krijgt het recht op twee toetsmomenten, ook als het eerste tentamen door ziekte is gemist. Op dit moment hanteren opleidingen nog verschillende regels met betrekking tot herkansingen. Soms mag een zieke student ook nog ná een inhaaltoets herkansen, mits die student een onvoldoende 4 of hoger haalt Your web browser must have JavaScript enabled in order for this application to display correctly

Regelingen en procedures - Geneeskunde (B) - Studenten

Deze kan je zelf online zetten! Heb je nog uitwerkingen van een tentamen waarvan het tentamen nog niet online staat? Stuur dan een mail naar De TentamenCollexCie. Dan zorgen wij ervoor dat we hem online zetten. Mocht je wiskunde studeren en je mist hier nog wat tentamens, kijk dan ook even in het tentamenarchief van de UU tot de laatste seconde voor het tentamen. (3) Zorg dat je genoeg gegeten hebt om niet na een half uur honger te hebben, maar probeer ook een after-dinner-dip te vermijden! (4) Ga nog even naar het toilet voor het tentamen. (5) Neem wat te eten en te drinken mee. (6) Eventuele persoonlijke rituelen. 3. Begin van het tentamen d. Donderdag 4 maart 's avonds: Meerkeuze-tentamen. 3. Tijdens het afnemen van de toets gelden voor alle kandidaten dezelfde toetsfaciliteiten. Eventuele verzoeken voor speciale voorzieningen voor de toets moet de kandidaat zelf indienen, uiterlijk donderdag 25 februari via het emailadres selectiepsychologie@uu.nl. 4 UU home. Sol Iustitiae Illustra Nos: zon der gerechtigheid, verlicht ons Dit is al 380 jaar de lijfspreuk van de Universiteit Utrecht en Rechtsgeleerdheid. Onderzoek Het juridisch onderzoek in Utrecht richt zich op privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht en internationaal recht

5. Afmelden voor een tentamen kan uiterlijk de dag voorafgaand aan de dag van het tentamen om 23.59 uur. 7. Voertaal bij het tentamen of examen. De tentamens of het examen worden afgenomen in de taal die in de studiegids is aangegeven. Op verzoek van de student kan de examencommissie besluiten dat een andere taal, die zowel examinato Deze regels worden gehanteerd om fraude te voorkomen. Een wetboek met aantekeningen voor handen hebben tijdens het tentamen wordt als fraude aangemerkt in de zin van artikel 15 Examenreglement. NB: Bij tentamens van de vakgroep Belastingrecht, waarbij fiscale wetteksten worden gebruikt, kunnen andere regels gelden voor wat betreft bijschrijven

Regels en richtlijnen Tentamens en Examens betreffende de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, Fiscaal recht, Criminologie van de examencommissies van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Doorlopend - versie 8 - inwerkingtreding 1 september 201 Faculteit Geowetenschappen onderzoekt de aarde: van de aardkern tot en met het aardoppervlak tot en met het menselijk (ruimte)gebruik op de aarde. Altijd met een focus op duurzaamheid en innovatie. Uitgelicht Het NWO-programma DeepNL verbetert het fundamentele begrip van de dynamiek van de diepe. Een groepje studenten dat na hun tentamen onder de overkapping van het Educatorium schuilt tegen de regen is verbaasd. Als je dat doet, ben je wel echt een bijzondere lul, vindt één van hen. En toch is dat precies het gedrag dat het UU-bestuur half september in een mail aan alle studenten en medewerkers aan de kaak stelde

Tentamen op Sinterklaasmiddag voor Scheikundestudenten DU

De uitgebreide regeling is te vinden in artikel 4.8 van de Regels en Richtlijnen tentamens en examens. Zie hiervoor de informatie op de website Facultaire en opleidingsreglementen onder het tabblad 'Rechtsgeleerdheid'. Als je hieraan voldoet kun je een aanvraag doen voor een individuele herkansing On Blackboard an assignment Tentamen Grondslagen feb 2021 has been made; there you can upload your work when you are done. You can also e-mail your work to me (j.vanoosten@uu.nl). Students who are entitled to extra time, have a half hour extra, so (combined with the half hour for scanning) they have until 15:30

Waarom geldt de avondklok van 21.00 uur - 04.30 uur? Dit is een zware coronamaatregel bovenop de huidige lockdown om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen tegen te gaan. Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus , die nog besmettelijker is dan het virus dat we. Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12b WHW, vastgesteld door de examencommissie. Deze Regels en Richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de bacheloropleidingen Bedrijfskunde, Econometrie en Operationele Research, Economie en Bedrijfseconomie en Internationa Tijdens het tentamen. De frauderegeling is van toepassing. Raadpleeg altijd de frauderegeling van de faculteit waar je tentamen maakt, te vinden op de website van die faculteit. Je bent verplicht om de regels of instructies van een surveillant op te volgen. Het niet opvolgen levert altijd een fraudemelding op

Tentamen 'Kunstmatige Intelligentie' Department of Information and Computing Sciences . Opleiding Informatica . Universiteit Utrecht . Donderdag 2 februari 2012 . 08.30 - 10:30, EDUCA-ALFA . Vooraf • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Tijdens • Gedurende het tentamen mag geen materiaal van de cursus geraadpleegd worden. Nu een tentamen maken of wachten op een toets die pas over een paar maanden op de agenda staat. Deelnemers aan een Informatica-vak vinden dat studenten die volgens de UU-regels thuis moeten blijven, verleid worden om toch te komen Tentamens vinden plaats op verschillende momenten in het jaar. Voor een compleet overzicht van de tentamenperiodes zie de academische kalender. Toegang tot tentamens en herkansingen. De regels omtrent tentamens en herkansingen zijn terug te vinden in de facultaire Onderwijs- en Examenregeling. Inschrijven Regels en richtlijnen tentamens en examens van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid betreffende de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid Notarieel recht Fiscaal recht Criminologie zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelij Studeer je aan de Universiteit Utrecht? Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen om je tentamens met hogere cijfers te hale

OER en studentenstatuut - Studenten Universiteit Utrech

Tot en met 2 maart 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats en is er sprake van afstandsonderwijs bij hogescholen en universiteiten. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens, tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten Oefenvragen over het boek van Lokin Tentamen 9 januari 2012, vragen en antwoorden Tentamen 6 januari 2014, antwoorden Proef/oefen tentamen 9 maart 2014, Deeltoets rechtsgeschiedenis, Vragen en antwoorden Tentamen 10 maart 2014, vragen Tentamen 10 maart 2014, vragen en antwoorde

Regels en richtlijnen voor examens/tentamens FEWEB 2016-2017 5. studiepunten is maximaal 2 uur. In bepaalde gevallen kan hiervan met toestemming van de examencommissie worden afgeweken. 7. De tijdsduur van schriftelijke tentamens in jaar 3 van de bacheloropleiding en van de tentamens van d Regelingen tentamens 2019-2020. Regelingen tentamens 2019-2020; Afwijkende tentamenregeling schriftelijke tentamens 2019-2020; Bekendmaking uitslag 2019-202 Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens, practica en examens in de bacheloropleidingen Biologie, Biofarmaceutische Wetenschappen, tentamen of practicum terecht is geschied, kan zij de student voor een nader te bepalen termijn uitsluiten van verdere deelname aan tentamens,.

Tentamen DPS-HRM. Members. Amanda (amanda89062993) Lists. Bedrijfskundige aspecten van HRM. Regels rond arbeid. Hoofdstuk 7: Personeelsbeleid en arbeidsverhoudingen Hoodstuk 9: Arbeidsverhoudingen, multinationale ondernemingen en de Europese Unie Bestudeerde hoofdstukken Bedrijfskundige aspecten HRM tentamen: master, dinsdag 27 maart 2018 van 9.00 tot 11.00 uur inhoud van dit tentamen dit tentamen bestaat uit (incl. dit voorblad) met opdrachten en in totaa 6. Orderegels voor schriftelijke tentamens Het vaststellen van regels voor tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels bij voorkeur in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER) Orderegels Tentamens collegejaar 2019-2020 . Orderegels tentamens 2019-2020 (nieuw) Het vaststellen van regels voor tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels bij voorkeur in de Regels en Richtlijnen. 1. of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER)

Regels en Richtlijnen: Regels vastgesteld door de examencommissie voor de goede gang van zaken tijdens de tentamens en richtlijnen voor de beoordeling van de student en de vaststelling van de uitslag van de examens. De Regels en Richtlijnen worden tezamen met het Onderwijs- en Examenreglement bekend gemaakt Tentamen Imperatief Programmeren 8 maart 2001, 9-12 uur. ƒ Het tentamen bestaat uit 3 opgaven, die alle drie even zwaar tellen. ƒ Schrijf op elk ingeleverd blad je naam, en op het eerste blad ook je collegekaartnummer en het aantal ingeleverde bladen (indien >1). ƒ Toon bij het inleveren je collegekaart. ƒ Als je een deel van de opgave niet kunt maken (bijvoorbeeld een van de methoden. Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde De Regels en Richtlijnen vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zij zij De regels rondom tentamens vind je in het Examenreglement. Resultaat en inzage tentamens. De resultaten van de tentamens worden bekendgemaakt via SIS. De resultaten moeten binnen 15 werkdagen (18 werkdagen tijdens 'Coronatijd') bekend zijn (zie Onderwijs- en Examenregeling) Regels voor opt-out voor online proctored tentamens Wij bieden een beperkt aantal studenten (dertig per dag) de mogelijkheid mee te doen aan een opt-outpilot. Deze extra service geldt voor de tentamenperiode en de midterms

Informatie coronavirus - Universiteit Utrech

 1. Bij het maken van een tentamen gelden bepaalde regels. Deze regels staan beschreven in het Tentamenprotocol voor studenten. Zorg dat je hiervan op de hoogte bent. Houd tijdens de tentamenperiode rekening met elkaar en wees stil op de gang
 2. De regels, zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid WHW, worden vastgesteld door de Examencommissie en worden aangeduid als Regels en Richtlijnen examencommissie. Deze Regels en Richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de bachelor- en master-opleidingen van de faculteit der Geesteswetenschappen
 3. ologie, Cri
 4. › Regels en richtlijnen › Aan- of afmelden voor tentamens › Afmelden tentamens na sluitingstermijn. Afmelden tentamens na sluitingstermijn. Als je onverhoopt besluit om niet deel te nemen aan een tentamen dan verzoeken we je dringend om je op tijd af te melden
 5. Tentamen maken op afstand Wie denkt aan het maken van een tentamen op de universiteit of hogeschool ziet al snel een collegezaal gevuld met tafels en stoelen voor zich waar studenten vaak nog met pen en papier een toets maken. Sommige onderwijsinstellingen maken het anno 2020 tevens mogelijk om tentamens op een laptop te maken

Regels en richtlijnen > Aan- en afmelden tentamens > Tijdige aanvraag bachelordiploma >. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud . 1. Toepassingsgebied . 2. Algemeen . 3. Samenstelling van de examencommissie . 4. Taken van de examencommissie . 5. Werkwijze van de examencommissie . 6. Intekening voor tentamens . 7. Vragen en opgaven, stof en duur van de tentamens . 8. Kwaliteitsborging . 9. Orde tijdens de.

Praktische informatie en archief - Wiskunde - Studenten

Universiteit Utrecht zet regels omtrent proctoring online

Universiteitsbibliotheek Utrecht - Universiteit Utrech

Tentamen - Grondslagen van recht RGBUSBR001 - UU - StudeerSne

 1. Sluit een abonnement af. Wil je gebruik maken van de online samenvattingen en/of de geprinte samenvattingen gratis kunnen afhalen bij de balies of bestellen per post? Sluit dan e
 2. het tentamen te openen en start daarna met de knop Start toets. Antwoorden opslaan Als je een vraag beantwoord hebt, klik dan op de knop ZOpslaan en doorgaan om je antwoord op te slaan en naar de volgende vraag te gaan. Je kan je antwoorden, nadat je deze hebt opgeslagen, altijd wijzigen, zolang het tentamen niet afgesloten is
 3. Toon ook alle oude tentamens. Departement Informatica, Mon, 10 Oct 2016 15:27:32 +0200.

Colleges gaan door, tentamens tegen het licht, mondkapjes

 1. Tentamen Grondslagen van de Wiskunde B met beknopte uitwerking Dit tentamen bevat 5 opgaven; zie ook de ommezijde. 30 januari 2018, 17:00{20:00 Opgave 1. Laten Len L0 twee talen zijn met L L0; zij T een L-theorie en T0 een L0-theorie met T T0. De theorie T0 heet conservatief over Tals voor elke L-zin ˚geldt: als T0 j= ˚dan ook Tj= ˚
 2. Tentamenvragen & Oefententamens Online: Oude tentamens en oefenvragen op JoHo World Supporter (voor JoHo donateurs) Oefententamen 1 (2013) Oefententamen 2 (2010) Voorbeeldvragen Algemene Farmacologie; Stamplijsten; Gedeeld door: Geneeskunde World Supporter Over World Supporter Het grootste deel van de JoHo oefenmaterialen vind je tegenwoordig via het JoHo platform World Supporter
 3. Voorbeelden hiervan zijn de regels voor het bindend studieadvies (BSA), aantal tentamenmogelijkheden en de termijn om in beroep te gaan bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). De opleiding voegt aan de eigen opleidings-OER specifieke onderdelen toe, zoals het overzicht van de tentamens en deeltentamens binnen het opleidingsprogramma
 4. Regels; Opleidingscommissies Workshops Tentamen Uitwerkingen. 1 januari 2008. Open in nieuw tabblad. Toets. 1 januari 2008. Open in nieuw tabblad. Hertentamen. 1 januari 2007. Open in nieuw tabblad. Tentamen. 1 januari 2007
 5. ering staan de regels rondom toetsen en tentamens zoals de regels voor het inschrijven, afmelden, deelname aan toetsen en tentamens en fraude. Download ICT-reglement voor studenten Deze regeling bevat datgene wat studenten moeten weten bij het gebruik van de digitale voorzieningen van Windesheim

In de periode voorafgaand aan de centraal examenperiode komen er jaarlijks signalen binnen dat leerlingen om allerlei redenen uitgesloten worden voor deelname aan het centraal examen. Omdat dit niet in alle gevallen rechtmatig blijkt, geven wij een korte toelichting op de regels rond uitsluiten en/of terugtrekken van leerlingen bij het centraal examen Tentamens en examens vormen een integraal onderdeel van elke studie in het hoger onderwijs. Doorgaans verlopen toetsen zonder problemen, maar steeds vaker zijn studenten ontevreden met de wijze waarop toetsen worden afgenomen of worden nagekeken. Het verschil tussen tentamen en examen Elke oplei. De rechten en plichten bij tentamens en examens vinden. De rechten en plichten van de studenten van Avans Hogeschool zijn vastgelegd in het Studentenstatuut. In de Kader OER, de Onderwijs- en Examen Regeling, vind je een aantal hieronder vallende regelingen en protocollen Informatie over COVID-19 De Open Universiteit houdt de ontwikkelingen van het coronavirus in de gaten en volgt de richtlijnen van de overheid. Deze pagina bevat de meest actuele informatie..

Elke zieke student krijgt recht op nieuwe toets én

 1. Voorbereiding tentamen GvR. De acht fundamentele vragen: 1. Wat is recht? 2. Is recht noodzakelijk voor sociale orde? 3. Hoe VMC 2 Over verwachtingen en regels: naar een definitie van recht We associëren recht met regels, bv rr en morele regels. Allemaal sociale regels
 2. Mogelijkheid tot herkansen tentamen - Ik vroeg me af wat voor mogelijkheid tot herkansen andere universiteiten bieden.Bij de UU kun je namelijk niet herkansen. Er is slechts een mogelijkheid tot reparatie mocht je tussen de 4 en 5,4 (of zoiets) hebben gehaald. Als je dat 2e tentamen goed..
 3. a. Dit preparaat wordt bereid door na neutralisatie de verkregen oplossing aan een vriesdroogbehandeling te onderwerpen. Waarom zou sterilisatie van de oplossing in een autoclaaf bij 120 o niet in aanmerking komen ?. Hydrocortisonnatriumsuccinaat is een ester die gemakkelijk hydrolyseert
 4. De regels in het OER mogen geen inbreuk maken op de hiervoor genoemde rechten van studenten. In het OER staat onder andere informatie over het volgende: Regels met betrekking tot fraude en onregelmatigheden; Inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden examens; Vorm van de tentamens; Termijnen waarbinnen mijn cijfers bekend worden gemaak

Deze regels zijn van toepassing op de tentamens en examens van de opleiding(en) genoemd op het voorblad van deze regeling van de Universiteit Leiden, hierna te noemen de opleiding. Artikel 1.2 Begripsbepaling Awb: Algemene wet bestuursrech Inschrijven tentamen. Dit studiejaar is het verplicht om je via SIS aan te melden voor alle hertentamens van alle toetsen. Regels herkansingen. Je mag per studieonderdeel 1 keer een herkansing doen. Tentamenlocaties. De toetsen en (her)tentamens vinden zowel op als buiten de Amstelcampus plaats

Universiteit Utrech

Tijdens het tentamen is er een aantal regels die altijd gelden (RRvE 4.3): Je bent verplicht om op verzoek van de examinator of surveillant je te legitimeren met behulp van een geldig bewijs van inschrijving en een geldig identiteitsbewijs Volgens de regels van de faculteit mag je alleen deelnemen wanneer je een 4 hebt gehaald, maar die regel hanteer ik soepel om te voorkomen dat je door ziekte enz. het vak niet meer kunt halen. Het tentamen vindt plaats op 16 april van 9.30-12.30 in BBL 0.01 en in BBL 0.79..

A-Eskwadraat - Tentamens

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 5 2015 - 2016. worden, tassen en dergelijke dienen gesloten te zijn en buiten handbereik, mobiele telefoons dienen vanaf het betreden van de tentamenruimte uitgeschakeld te zijn. Bovendien moeten horloges en telefoons gedurende het gehele tentamen buiten handbereik blijven Soorten tentamens; Procedure na aanmelding; Hulpmiddelen; Laatste tentamenkans; Aangepast tentamen; Absentie; Certificaat; Onderwijs- en examenregeling 2020-2021. Uitvoeringsregeling 2020-2021. Nadere regels examencommissie 2020-2021. Tentamenprocedures 2020-202 Tentamen IAS, deeltentamen 1 van 2. Datum: 19-05-2017, tijd 11.00-13.00 uur. Zaal: Educ-7 Een contractie is een afbeelding fvan een metrische ruimte Xnaar zichzelf 1 Augustus 2015 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS VAN DE OPLEIDING TANDHEELKUNDE ZOALS BEDOELD IN ART. 7.12B, LID 3 VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Studiejaar 2015-2016 De regels en richtlijnen vormen een aanvulling op en verdere uitwerking van de Onderwijs- e Tentamen Kunstmatige Intelligentie (INFOB2KI) 30 januari 2014 10:30 - 12:30 Vooraf Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn. Het tentamen bestaat uit 7 opgaven; in totaal kunnen er 100 punten behaald worden. Con-troleer of je alle vragen hebt! Tijdens Lees de vragen zorgvuldig en licht je antwoorden toe

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 5 2017 - 2018 2. Het eerste half uur van ieder schriftelijk tentamen is tenminste één examinator aanwezig in één van de ruimtes waar het schriftelijk tentamen wordt afgenomen, om vragen met betrekking tot de tekst van de tentamenopgaven te beantwoorden. 3 Michelle draagt haar aandelen in BV Y bij een op 14 maart 2014 verleden notariële akte over aan Bram. Bram informeert op 19 maart 2014 het bestuur van BV Y mondeling over de levering van de aandelen

Tentamen/herkansing Als je je hebt aangemeld voor een vak, ben je automatisch aangemeld voor het tentamen én het hertentamen. Wanneer je een voldoende hebt gehaald voor het reguliere tentamen maar toch wilt deelnemen aan het hertentamen om een hoger cijfer te behalen, hoef je je niet apart aan te melden voor het hertentamen De oproepbrief voor een CBT-tentamen ontvangt u ongeveer een week nadat u de aanmelding heeft geplaatst, tenzij u om een bijzondere voorziening heeft verzocht. In de oproepbrief kan staan dat er belemmeringen zijn. Er is dan bijvoorbeeld sprake van een uitslag van een eerder door u afgelegd tentamen dat nog niet bekend is In de R&R staan zaken als regels met betrekking tot aanmelding tentamens en examens, orde tijdens tentamens, fraude, instructies aan examinatoren met betrekking tot nakijktermijn, beoordeling, zak/slaagregeling e.d. Hieronder zijn de examenreglementen voor de Nederlandstalige opleidingen te vinden voor academisch jaar 2020-2021

12 2 Regels en Richtlijnen van de examencommissies per 1 september 2020 3. Examinator: persoon die door de examencommissie is aangewezen voor het afnemen van tentamens en voor het vaststellen van de uitslag daarvan. 4 Let op! deze regels kunnen lokaal verschillen, en dat er in de Randstad en andere regio's geen regels zijn betekend niet dat de politie je niet op kan pakken. Vaak zullen ze dan 'verstoring van de openbare orde' tegen je gaan gebruiken. Tentamen Rekenen havo 5. ontstaan die het afleggen van tentamens niet ten goede komt. Het College van Bestuur stelt daarom onderstaande regels vast voor het gebruik van gemeenschappelijke tentamenruimtes. De gewijzigde regels zijn van kracht met ingang van 1 februari 2014. 1. Gebruik gemeenschappelijke tentamenruimte. 1 Studievereniging voor Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatic

voor tentamens maken: hier vind je oefenvragen, tentamens, UU. Kijk bij je studiefase, het betreffende blok en je vak voor keuzehulp en advies bij de samenvattingen en studiehulp. Overige voorwaarden zijn in te zien via de regels en spelregels. Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie [UU] Master privaatrecht, wanneer tentamens volgend jaar? - Hallo,Vraagje. Mijn vriend gaat in september beginnen met zijn master 'nederlands privaatrecht'aan de UU. Ik wil hem echter een vakantie cadeaut doen in okt/november. nu wil ik graag weten wanneer de tentamenperiode is, want volgens mij heb je de we.. tentamens en zes eindopdrachten (studenten Universitaire Pabo krijgen zeven tentamens en drie eindopdrachten). Bij ieder methodevak krijg je zowel een tentamen als een eindopdracht. De werkcolleges bij de methodevakken bereiden je voor op de eindopdracht, de hoorcolleges op het tentamen. Bij de inhoudelijke vakken van 6 EC krij

Tentamens. De examencommissie stelt regels vast die een goede gang van zaken tijdens tentamens dienen te bevorderen, en neemt maatregelen wanneer deze regels niet voldoen of wanneer aan de regels niet wordt voldaan. Zij kan examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling (van het tentamen) van een student Deze Regels en Richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en de examens in alle opleidingen van Tilburg Law School, hierna te noemen: de opleidingen. Artikel 2 - begripsomschrijving In deze Regels en Richtlijnen wordt verstaan onder: a. Examination Board: de examencommissie in de zin van de Wet op het Hoger onderwijs e Regels tijdens tentamens. Ondanks het feit dat er geen surveillant bij jou thuis aanwezig is, gelden bij het maken van online tentamens dezelfde regels als bij reguliere schriftelijke tentamens op de campus. Bekijk de tentamenregels. Instructies

 • Lesmateriaal derde leerjaar.
 • Hyundai stockwagens automaat.
 • SPIE Roosendaal.
 • Old English Bulldog soorten.
 • Christine Reagan.
 • Etherische olie tegen vlooien bij katten.
 • Can am spyder prijs.
 • Chambre d' hôtes Champagnestreek.
 • Romeo and Juliet SparkNotes Act 1.
 • DSW ooglaseren.
 • Autofagie mitochondriën.
 • Mr anti snurk waar te koop.
 • Doodstraf Griekenland.
 • Bob Ross wife died.
 • Huisartsenpraktijk Rosmalen Centrum.
 • Studieplekken Leuven.
 • Tsjernobyl kind.
 • ACR 4.
 • Hoe maak je een goede planning.
 • Buitenspeel spelletjes van vroeger.
 • Afbeelding van olifant.
 • Hoekbureau IKEA BEKANT.
 • Cocktail rivierkreeftjes avocado.
 • Tagged aanmaken.
 • Huizen te huur Groenlo particulier.
 • Word load styles from another document.
 • Villeroy en Boch toilet mat wit.
 • The Hillbilly Moonshiners afkomst.
 • KvK Utrecht telefoonnummer.
 • Pijn na heupprothese.
 • Zara Hilversum Openingstijden.
 • Katniss Everdeen birthday.
 • Yolanthe Cabau Marina Cabau.
 • Pygmalion verhaal.
 • Saint James rum.
 • Amlodipine 10 mg kopen.
 • Cars 2 personages.
 • Think ETF koers.
 • Facelia groenbemester.
 • Aluminium folie dik.
 • Boekverslag Harry Potter.